امام خمینی

معرفی سرویس های قابل ارائه در فرودگاه های تهران

  • فرودگاه بین المللی امام خمینی
  • فرودگاه بین المللی مهرآباد

فرودگاه بین المللی امام خمینی که عمدتاَ پروازهای خارجی از آن انجام می شود دارای ۳ سرویس است: جایگاه تشریفات اختصاصی CIP که مشابه یک ترمینال خصوصی در مجاورت ترمینال یک و روبروی برج مراقبت است و سرویس های Fast Track & Business Lounge که صرفا در پروازهای خروجی ترمینال یک قابل ارائه است، شایان ذکر است فعلاَ برای پروازهایی که از ترمینال سلام انجام می شود هیچ یک از سرویس های تشریفاتی قابل ارائه نیست.

جایگاه تشریفات اختصاصی CIP فرودگاه های بین المللی امام خمینی